Kategori arşivi: İngilizce Zamanlar

İngilizce Zamanlar 1 – Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman

Şu anda yapılmakta olan eylemleri anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır.

Fiile ing eki getirilir yardımcı fiil olarak özneden sonra am, is, are kullanılır.

 

Genel cümle yapısı özne(subject) yardımcı fiil(to be fiili) esas fiil(verb)+ing diğer  şeklindedir.

 

I am walking on street. (Ben caddede yürüyorum)You are reading a book.(Sen bir kitap Okuyorsun)He is talking with me.(O benimle konuşuyor.)We are cooking meal.(Biz yemek yapıyoruz.)They are bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa ediyorlar. )

 

Şimdiki Zamanın Olumsuz şekli yardımcı fiilden sonra not getirilerek yapılır.

 

I am not walking on street. (Ben caddede yürümüyorum)You are not reading a book.(Sen bir kitap okumuyorsun)He is not  talking with me.(O benimle konuşmuyor.)We are not cooking meal.(Biz yemek yapmıyoruz.)They are not bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa etmiyorlar. )

 

Yardımcı fiil ve özne genelde kısaltılarak kaynaştırılır.Im, Youre, Its, Were, Theyre

Şimdiki Zamanın Soru şekli yardımcı fiil cümlenin başına alınarak oluşturulur.

 

Am I walking on street ? (Ben caddede yürüyor muyum ?)Are you  reading a book ?(Sen bir kitap Okuyor musun)Is he talking with me ? (O benimle konuşuyor mu ?)Are we  cooking meal.(Biz yemek yapıyor muyuz ?)They are bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa ediyorlar mı. )

 

Şimdiki Zamanın Olumsuz soru şekli özneden sonra NOT getirilerek oluşturulur.

 

Am I not walking on street ?    (Ben caddede yürümüyor muyum ?Are you  not reading a book ? (Sen bir kitap Okumuyor musun)Is he not talking with me ?       (O benimle konuşmuyor mu ?)Are we  not cooking meal.      (Biz yemek yapmıyor muyuz ?)They are not bulding a new house. (Onlar yeni bir ev inşa etmiyorlar mı )

 

Olumsuz soru cümlerinde kaynaştırma yardımcı fiil ile NOT birleştirilerek yapılır.Arent I, Arent you, Isnt he, Isnt she, Isnt it, Arent we, Arent they.

 

Present Continuous Tense - Şimdiki Zamanın Kullanım Yerleri

 

Now, at the moment, still, right now, just now, at present, at this time, at this moment, today  gibi şu anı, şimdiyi ifade eden zaman ifadeleri şimdiki zaman kalıbında çok kullanılan ifadelerdir.

 

Bulunduğumuz sırada  devam eden olan olaylar anlatılırken kullanılır.

 

He is writing an article now. (O şimdi bir makale yazıyor.)

Şu an yapılmakta olan hareketleri ifade etmenin yanı sıra, yakın gelecekte planlanmış eylemleri ifade etmek için de bu zamanı kullanabiliriz.

 

They are  leaving  this night from Ankara. (Bu gece Ankaradan ayrılıyorlar.)

 

Present Continuous Tense şu sıralar yapılmakta ve devam etmekte olan eylemleri genel olarak ifade etmek için de kullanılır.

 

They are building new bridge nowadays.(Onlar bugünlerde yeni bir köprü inşa ediyorlar.) 

 

Sürekli olarak rahatsız edici olan olaylar anlatılırken always ile kullanılır.

 

My brother is always sleeping so late. (Kardeşim her zaman geç uyuyor.)

 

Duyu fiilleri adı verilen fiiller ing eki almazlar ve geniş zamanda gibi kullanılırlar fakat şimdiki zaman anlamı verirler.

 

I want to read this book now. (Bu kitabı şimdi okumak istiyorum.)

Gelen Aramalar: ingilizce zamanlar testleri

İngilizce Kurs Notları 1- ingilizce Zamanlar The Simple Present

Zamanlar) LESSON 1A) Simple: Do + V1 1.) Past (-di)2.) Present (-ir)3.) Future (-ecek)B) Continuous: (-yor) Be + V1……ing 1.) Past (-yordu) 2.) Present (-yor)3.) Future (-yor olacak)C) Perfect: (-miş) Have + V31.) Past (-mişti) 2.) Present (-miş)3.) Future (-miş olacak)D) Perfect Continuous: (-mekte) Have Been + V1……ing1.)Past (-mekteydi) 2.)Present (-mekte)3.)Future (-mekte olacak)To speak: Konuşmak***Not: Bir fiilin mastarsız haline (tosuz) o fiilin birinci hali denir.D) Perfect Continuous: (-mekte) Have Been + V1……ing1.) The Present Perfect Continuous Tense: I have been speaking. (Konuşmaktayım)0,2.) The Past Perfect Continuous Tense: I had been speaking. (Konuşmaktaydım)3.) The Future Perfect Continuous Tense: I will have been speaking (Konuşmakta olacağım)Not: İngilizcede, zaman ne olursa olsun bir cümlede yapılacak değişikliklerin hepsiyardımcı fiil üzerinde yapılır. Not: Formal yazışmalarda kesinlikle kısaltmalar yapılmaz.Not: İngilizcede bir olayın basit olması demek, continuous olmaması demektir.Not: Bir olayın perfect olması demek iki olaydan öncekini vurgulamak demektir. Tek başına bir perfect olaya nadiren rastlanır.C) Perfect: (-miş) Have + V31.) The Present Perfect Tense: I have spoken. (Konuşmuşum)2.) The Past Perfect Tense: I had spoken. (Konuşmuştum)3.) The Future Perfect Tense: I will have spoken. (Konuşmuş olacağım)B) Continuous: (-yor) Be + V1……ing1.) The Present Continuous Tense: I am speaking. (Konuşuyorum)2.) The Past Continuous Tense: I was speaking. (Konuşuyordum)3.) The Future Continuous Tense: I will be speaking. (Konuşuyor olacağım)V1 V2 V3Be: am, is, are…….was, were………..beenNot: Her zamanda üç yapıyı bir arada gösterip üzerinde farklılığı görmek daha öğreticidir.Continuous:Devamlı, devam eden.Progressive:Kademe kademe gelişen. Present:Şu an, hediye.Not: Devamlı zamanları continuous ile ifade etmek daha uygundur. Con tinuousları anlatırken “Be” fiilleri ve bunların hallerinden bahsetmek verimliliği arttırır. Not: Bir cümlenin zamanını öğrenebilmek için ilk önce yardımcı fiillere bakılır. Bu bize, bu cümlenin 4lü gruptan hangisine gideceğimizi gösterir.The student has been waiting for us.My father will be repairing his car.He had seen us.We will have completed the study. Not: Perfectli cümleler tek başlarına bir yargı ile kullanılmaz. Daha iyi anlaşılsın diyebu cümleler verildi. Normalde bu cümleler ingilizcede yoktur veya eksiktir.A) Simple: Do + V11.) The Simple Present Tense: (Geniş zaman) Ali speaks.(Ali konuşur)2.) The Simple Past Tense: (Dili geçmiş zaman) Ali spoke.(Ali konuştu)3.) The Future Tense: (Gelecek zaman) Ali will speak. (Ali konuşacak)İngilizler dilde kısaltmayı çok severler. İngilizcede temel zamanları 4 gruba ayırarak inceledik. Simple dışındaki gruplarda yardımcı fiillerle zamanları çekiyor ve yardımcı fiillere bakarak cümlenin hangi zamanla kurulduğunu öğreniyoruz. Örneğin “have” varsa perfect, “be” varsa continuoustur diyoruz. Bu yüzden İngilizler, simple dışındaki üç grupta kısaltma yapamamışlardır. I do speak. (Konuşurum)You do speakHe does speakWe do speakYou do speakThey do speakSimple zamanlarda yardımcı fiil olmadan da hangi zaman olduğunu anlayabiliriz. Cümleye bakarak “have” yok, perfect değil “be” yok continuous değil, o zaman simpledır diye kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden İngilizler Simple grupta kısaltma yapmışlardır.Simple Gruptaki Kısaltmalardan Doğan ZorluklarBir fiilin isim hali ile birinci hali aynıdır. Simple Tenselerde bu durum karışıklığa yol açmaktadır.· To decrease: Azalmak (verb) To book: Rezerve yapmak (verb)· The decrease: Azalış (noun) The book: Kitap (noun)Bu zorluğu gidermek için simple cümlelerde üçüncü tekil şahıslarda temel fiile “s” takısı getirilir. Bu durum isimlerin tekil-çoğulu ile ters ilişkilidir. ”s” takısı kelimenin isim değil fiil olduğunu gösterir.This decrease: This tekildir. Decreasede “s” takısı yok. O zaman bu isimdir diyoruz. (Bu azalış)This decreases: This tekildir. Decreasede “s” takısı vardır. O zaman bu fiildir diyoruz. (Bu azalma)O halde şimdi simple zamanlara gidebiliriz.1 .) The Simple Present Tense: (Geniş zaman): Ali speaks. (Ali konuşur)Not: Simple presentte “do” kısaltılır. Eğer düz olumlu cümlede “do” varsa, bu vurgu için kullanılır.I do believe. (Tabi ki inanıyorum)2.) The Simple Past Tense (Dili geçmiş zaman)I did speak. (konuştum) Did, donun ikinci halidir. Simple past tenste yardımcı fiil kısaltılınca, kendisine uygulanan ikinci hale getirme temel fiile uygulanır. Yani temel fiil ikinci halde yazılır. Kısaltılmış şekliyle yazacak olursakI spoke şeklinde olur. Fiillerin ikinci halinin kullanıldığı tek yer Simple Past Tense dir. V2 kullanıldığından isim ile karıştırma problemi de kalmıyor. Eğer bu tensede did kullanılsa simple present tensede olduğu gibi anlamı pekiştirmek içindir. Olumsuz, soru ve olumsuz soru cümlelerinde “did” yardımcı fiili kullanılır. Didin cümlede olması durumunda temel fiil daima V1 halinde yazılır. 1.) The Future Tense: (Gelecek zaman)İngilizcede Future, bir zaman olarak kabul edilmez. Çünkü gelecekte olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değildir. Bu sebeple “Will” ve “Shall” aslında yardımcı fiil değillerdir. Bunlar Modalllar içinde düşünülür. Bu sebeple normaldeI shall do speak. (Konuşacağım)You will dospeak Şeklinde yazılmalıdır. “Do” kısaltması yapıldığında, fiil de birinci halde olduğu için diğer Simple gruplarındaki gibi karışıklık olmuyor ve “Will” ve “Shall” sanki yardımcı fiilmiş gibi görev görüyor. Bu şekilde “–ecek, acak” anlamını temel fiile yükleyerek gelecek zaman anlamını katıyor.Burada önemli bir nokta da şudur: Cümleyi olumsuz veya soru yaparken Simple grubunun yardımcı fiili olan “Do” yu çağırmaya gerek yoktur. Çünkü bu görevi yardımcı fiil rolü üstlenen “Will” ve “Shall” görür.Modal matığı da bu şekildedir. Yani aslında modalların kullanımında da normalde “Do” yardımcı fiili vardır ve kısaltma yapıldığı için direkt olarak modaldan sonra temel fiil birinci haldedir.PRONOUNSPro:…nın yerine, ileriye. Noun: İsim (gramatikal olarak)Bu yüzden “Pronoun” ifadesi ismin yerine geçen yani zamir demektir.Şimdilik özne olan ve nesne olan zamirleri göreceğiz.Subject Pronouns Object PronounsI MeYou YouHe HimShe HerIt + VERB + ItWe UsYou YouThey ThemSubject Pronouns lar mutlaka çekimli bir fiilden önce gelirler. Bu nedenle zaten bu zamirler özne fiiller de yüklem oluyor.Object Pronounslar da mutlaka çekilmiş fiillerden sonra gelirler. Yukarıdaki tablodan da gördüğümüz gibi bazı özne ve nesne zamirleri birbirinin aynıdır. Bir cümlede böyle zamirlerin özne veya nesne olduklarını anlamak için bunların fiilden önce – sonra geldiğine bakmak gerekir. Not: Özneler daima yalın haldedir. Kitap, okul, Ali gibi. Kitabi, okulda, Aliye gibi hal ekleri almış durumda kesinlikle özne olamazlar.Verilen Bir Cümlenin Zamanını BulmaBir cümlede zamanını bulmak için önce asıl fiile sonra da yardımcı fiillere bakılır. Bunların özelliğine göre cümlenin hangi zamanla kurulduğuna karar verilir.We had been conducting the experiment. (Deneyleri yapmaktaydık)Be + V1…..ing olduğundan “Continuous”lu bir zamandır diyoruz. Have var, “Perfect” ve V2 formda olduğu için de “Past” olduğunu söylüyoruz. Böylece cümlemizin zamanı “Past Perfect Continuous”tur.Conduct:Yapmak, yürütmek,Beraber ***ürmekDucere:Conductun latincesidir. Lider, ***ürmek gibi anlamı vardır. İngilizcesi “Duce”dir.Duct:***ürmek. Con: beraber Conduct: Beraber ***ürmek, yürütmek anlamına gelir.Aşağıda yazacağımız cümlelerin zamanları da aynı mantıkla bulunur.She will be waiting for us this time next week. (O gelecek hafta bu zamanda bizi bekliyor olacak)(Burada “for” bir edattır. Edatların kullanımı dilden dile farklılık arz eder. İngilizcede bazı fiiller edatla kullanılır. Wait for: …için beklemek gibi. Biz yukarıdaki cümleyi çevirirken “O, gelecek hafta bu zamanda bizi bekliyor olacak” deriz. Ama bir İngiliz bu cümleyi düşünürken “O, gelecek hafta bu zamanda bizim için bekliyor olacak” der.)My father was watching them. (Babam onları izliyordu.)I have seen it before. (Onu daha önce görmüşüm.)He often critizes us. (O sık sık eleştirir.)Thay had been struggling for victory. (Onlar zafer için mücadele etmekteydiler.)Struggle for: …için mücadele etmekWe stadied English at university. (Biz üniversitede İnglizce çalıştık.)At: …de, …da. (Süreklilik arzeder. Ev, hastane, üniversite gibi süreklilik gerektiren ifadelerle kullanılır.)İn: …de, …da. (anlık bir süre gerektiren durumlarda kullanılır.)Zamanların Kullanıldığı YerlerPast Perfect Past Present FuturePast Perfect Continuous Past ContinuousOlay, bir noktada olup bitmişse,Simple· Olay, bir devamlılık arz ederse Continuous· Olay, bir olayın öncesi veya sonrası ile ilgili ise Perfecttir.Zaman çizelgesinden de gözlenebileceği gibi Simple Past ile Past Continuous çakışıyor. Bu yüzden ikisi aynı yerde kullanılabilir ve birbirinin yerini alabilirler. Geçmişte iki olay çakışmıyorsa, biri diğerinden önce oluşmuşsa Perfect te gideriz. Past Perfect, past öncesi bir noktada Past Perfect Continuous ise, past öncesi devamlılık gösteren bir olayda oluşmuş ve ikisi çakışıyor demektir.Past Perfect, geçmişin öncesi olduğu için kompleks bir cümledeki iki cümlecik Past Perfect ile kurulamaz.Şimdi bu dört zamanın alternatif cümle kurma formlarını inceleyelim:1.) Gerek Simple Past, gerekse de Past Continuous tek başına bir cümlede kullanılabilirler.I saw them last night. (S. Past)I was sleeping last night at ten oclock. (Past Continuous)2.) Cümlede iki cümlecik var – iki yüklem – ve çakışmışsa ikisi de Simple Past olabilir.I saw him when he enteredthe room.S. Past S. Past3.) İki cümlecik var ve çakışmışsa biri S. Past, diğeri Past Continuous olabilir. Hangisi önce, hangisi sonra önemli değildir.When you phoned, I was sleeping. (I was sleeping when you phoned.)S. Past Past Continuous4.) İki cümlecik var ve çakışıyorsa ikisi de Past Continuous olabilir.I was reading the newspaper while my wife was watching TV. Past Continuous Past ContinuousÖzet olaraka) Bir cümlede iki cümlecik Past Perfect ile kurulamaz.b) Simple Past ve Past Continuous tek başlarına bir cümlede olabilirler, ikisi aynı yerde kullanılabilirler.c) Bir cümlede iki cümlecik var ve ikisi çakışmış ise ikisi de Simple Past olabilir.d) Bir cümlede iki cümlecik var ve ikisi çakışmış ise biri Simple Past, biri Past Continuous olabilir. e) Bir cümlede iki cümlecik var ve ikisi çakışmış ise ikisi de Past Continuous olabilir.Geçmişte iki olaydan biri önce, biri de sonra oluşmuşsa yani olaylar çakışmıyorsaÖnce cümle çözümlenecek. Bu iki olaydan önceye giden Past Perfect, sonra olan S. Pasttır.The lesson had started when I arrived there.Past Perfect S. PastBurada geçmişte meydana gelen iki olay vardır. Bunlar, çakışmamakta ve biri diğerinden önce meydana gelmiştir. Önce olan Past Perfect ile sonra olan S. Past ile ifade edilmelidir. Bu durumdaki cümle kuruluşunda başka alternatifler de vardır. Önceki Past Perfect Continuous, sonraki Past Continuous veya diğer formlar da olabilir.My mother had been serving the table when I arrivedhome.(Ben eve vardığımda, annem masayı hazırlamaktaydı.)My mother was serving the table when I arrivedhome.(Ben eve vardığımda, annem masayı hazırlıyordu.)Türkçede “Hazırlamaktaydı” ve “Hazırlıyordu” aynı anlamda kullanılmaktadır. İngilizcede, bunlar tamamen ayrı anlamdadır. “Hazırlamaktaydı” ifadesinde,ben eve gittiğimde annemin yaptığı eylemi görmüyorum, çünkü eylem olmuş, bitmiştir. “Hazırlıyordu” ifadesinde ise, benim eve gitmemle annemin yaptığı eylem çakışmış ben annemin yaptığı eylemi görüyorum. Bu iki ifadenin karışıklığa yol açması İngilizcenin yapısından değil Türkçenin yapısından kaynaklanmaktadır.My children were sleeping when I arrived home. (Eve vardığımda çocuklarım uyuyorlardı) My children had been sleeping when I arrived home. (…………….uyumaktaydılar.) Thomsonun Grameri adlı Kitaptan bir örnek:I saw the man on his knees when I openedthe door. I understood that he had been lookingat throw the key hole. (Kapıyı açtığımda, adamı dizlerinin üstünde gördüm. Anladım ki adam anahtar deliğinden bakmaktaydı.)Past Perfect S. Past Pastın SonrasıxxxxXxxxx xxxxXxxxx xxxxXxxxxPast Perfect Cont. Past Continuous Türkçenin yapısından kaynaklanan “Hazırlamaktaydı” ve “Hazırlıyordu” ifadelerinin anlam karışıklığını gidermek için yukarıdaki örnek verilmiş çok güzel bir örnektir. Olayın son cümlesinde, Past Perfect Continuous yerine kesinlikle Past Continuous kullanılamaz. Çünkü kapı açılmıştır ve adam eylemini sürdüremeyecektir. Dolayısıyla kapıyı açanın da adamın bakma eylemini görmesi mümkün değildir. Eğer Past Perfect Continuous yerine Past Continuous kullanılsaydı ki bu kullanım yanlış olurdu kapıyı açma ile adamın anahtar deliğinden bakması aynı anda olmuş olacaktı. Bu da cümleden de anlaşıldığı gibi mümkün değildir.Yukarıdaki zaman çizelgesinde de gözlendiği gibi bir de Pastın sonrası gerçekleşen olaylar vardır. Diyelim ki geçen hafta biri ile görüştük ve o, işinden istifa edeceğini söyledi. Bu iki olay nasıl aktarılacak?Eğer biz onunla görüştüğümüzde istifa etmiş olsaydı ve bunu bize söyleseydi bu durumda biz cümlemizi S. Past ve Past Perfect ile kurardık. Yani cümlemizHe said that he had resigned. (O istifa ettiğini söyledi) olurdu.Eğer biz onunla görüştüğümüzde yukarıda dediğimiz gibi istifa edeceğini söyleseydi bu durumda cümlemizHe saidthat he would resign. (O istifa edeceğini söyledi) olur.Geçmişin sonrası durumunda, sonraki eylem bir devamlılık da arz edebilir. Eğer eylem sürekli bir eylem ise, continous ile verilmelidir. O zaman cümlemizHe said that he would be working as a manager at the bank. (O, bankada müdür olarak çalışacağını söyledi)When:…..dığı zamanWhile:….iken. (Bu bağlaç genellikle continuıuslularla kullanılır.)PARTİCPLESTürkçe karşılığı “ortaç, sıfat fiil” demek olan Participleslar İngilizcede biçimsel olarak üç bölüme ayrılırlar. Present Participle Past Participle Perfect ParticipleSleeping Slept Having sleptSpeaking Spoken Having spokenComing Come Having comePresent Tenselerin Kullanıldığı Yerler1.) The Simple Present Tense2.) The Present Continuous Tense3.) The Present Perfect Tense4.) The Present Perfect Continuous TensePresent Perfect Present FuturexxxxXxxxx XXPresent Perfect Cont.Present Perfect Tense ile Present Perfect Continuous Tensenin kullanıldığı yer aynıdır. Present Perfect Tense, geçmişte bir noktada olmuştur. Present Perfect Continuous Tense ise aynı yerde, fakat sürekli bir durumda olmuştur. Bu iki zamanın kullanımında önce ile ilişkisi düşünülmelidir. Ayrıca bu iki zamana özgü bazı zarf ve edatlar vardır. Aşağıda verilecek olan bu zarf ve edatlar görüldüğünde mutlaka Present Perfect Tense ile Present Perfect Continuous Tenselere gidilmelidir.Present Perfect Tense ile Present Perfect Continuous Tense Gerektiren Zarf ve Edatlar:For:…dır ….den beriSince:…den beriJust: Henüz, yeni, az önce, şimdi.(Çok kısa bir süre önce olan eylemleri anlatır.) Yet:Daha, henüz.Already:Halihazırda, …….mış bileRecently:Son zamanlardaLately:Son zamanlardaOver: Boyunca, …..de, ….daEver: Hayatında, hiç, şu ana kadar.Never:Hayatında, hiç, Şu ana kadar. (Everın olumsuz yapısıdır.)

İngilizce Tüm Zamanlarda zaman ile ilgili ifadelerin kullanımı

————————————————————————–PAST TENSE (… dün yazdım ) -V2-I wrote letters yesterday.He didnt write letters last night / week Did They write letters a day ago? What did he write the other day?after / before I vent out ?When He was in his room?until / till He fell asleep?————————————————————————–PRESENT TENSE ( …hergün yazarım ) -V1-I write letters everyday. /every week. /month.He writes letters every now and then.once in while.I dont write letters on sundays.He doesnt write letters in the morning (s).She always writes letters if she has time.What do you do when it is rainy?What does She do When it is rainy?————————————————————————–FUTURE TENSE ( … yarın yazacağım )-V1-I will write letters tomorrow / tonight I am going to write letters next weekend He is going to write letters a day later.They are going to write letters soon. I will write letters tomorrow evening.I will write a letter the day after tomorrow.I will wait here until you come back .I will write you if / When I have time ————————————————————————–PAST PROGRESSIVE TENSE ( 5 de yazıyordum )I was writing a letters at five oclock yesterday.I was writing a letters yesterday morning .at room / last nightwhen You called mewhile ıt was rainning.They were playing cards when I saw Them .He was fishing while we were swiming.————————————————————————–PRESENT PROGRESSİVE TENSE ( su an yazıyorum )I am writing a letter at the moment. / now.He is writing a letter right this moment.They are working here for the time being.for a limited time.this week only.Look, Tom is / Tim and Jim are coming.While I am studying I like listening to music.He falls asleep.————————————————————————–FUTURE PROGRESSİVE TENSE ( yazıyor olacagım )I will be writing a letter at 5 oclock to. I am going to be writing a letter at noon.He is going to be writing a letter at noon.They are going to be writing a letter at noon.She will be writing a letter when I go in I will be writing letters ıntil the news . begins.————————————————————————–PAST PERFECT PROGRESSIVE ( ..tir yazmaktayım )I had been writing letters far an hour when……. you called me He had been writing letters since breakfast……when he feel asleepI had been writing letters for 2 hours at 5I had been writing letters before I went out ….….for a walk————————————————————————–PRESENTPERFECT PROGRESSIVE ( …tir yazmaktayım )I have been writing letters for 2 hours.Since 3 oclock.She has been writing letters since you left.He has been writing letters -V2-for the last 2 hours.during the past 2 hours.He has been writing letters sinve he had hisbreakfast.————————————————————————–FUTURE PERFECT PROGRESSIVE ( ..tır yazmakta olacağım)I will have been writing letters(Shall) for 2 hours at 5 oclock tomorrow.He will have been writing lettersfor an hour at 8 oclock tomorrow. ( for an hour when the news begin.)————————————————————————–PAST PERFECT TENSE ( -e kadar / -nde yazmıştım )I had written 5 letters by the time the news….…..started.He had written 5 letters since he started.After I had written 2 letters, I went to bed.Once I had written the letters, I posted it As soon as I had written the letter. I hid it————————————————————————–PRESENT PERFECT TENSE ( şuana kadar yazdım ) I have written five letters so far today.-V3- since 3 oclock.up to now.since you left. He has alredy written ten letters. -V2-She hasnt written any letters, yetI have written 5 letters since I started.He has written none during the past 2 hours————————————————————————–FUTURE PERFECT TENSE ( -e kadar yazmış olacağım ) I will have written 3 letters by 8 oclock-V3-I will have written 3 letters by the time you come back. He will have written 7 letters by this time tomorrow.by next Sunday.by the 1st of june.

Gelen Aramalar: ingilizcede zamanlar ve cümle kuruluşları 1,ingilizcede zamanlar video