Kategori arşivi: İngilizce Zamanlar

1-8 NONPROGRESSIVE or PROGRESSIVE

1-8     NONPROGRESSIVE or PROGRESSIVE

NONPROGRESSIVE

think sanmak, zannetmek

I think she is a student.

I think they will visit us next week.

see  görmek

Right now, Im looking out of the window, and I see lots of people in the street.

smell kokmak

This perfume smells very nice. These flowers smell awful.

taste  (bir nesnenin tadından söz ediyorsak)

This soup tastes awful. I cant eat it. (Çorbanın tadı berbat.) The dinner looks bad but tastes delicious. (Yemeğin görüntüsü kötü ama tadı güzel.)

feel  (bir nesnenin bize verdiği duyguyu ifade ederken sezinlemek, ummak  anlamında)

This pillow feels very hard. (This pillow is very hard./Bu yastık çok sert.) I feel (that) something bad will happen. (Kötü bir şeylerin olacağını hissediyorum.)

look     gibi görünmek

You look ill. Youd better go home. That ladder doesnt look safe.            

appear  gibi görünmek

The teacher appears to be in a bad mood today. She appears to be bored with the film.

weigh    (bir nesnenin ağırlığını söylerken)

The baby weighs six kilograms.      

be  (genel bir durum ifade ederken am, is, are)

You are very rude. (Çok kabasın.)

(Kişinin genelde kaba biri olduğunu belirtir.)

have    (sahiplik bildiriyorsa)

I dont have much money now. She has two brothers.

PROGRESSIVE

think düşünmek

Im thinking about going abroad next year. She is thinking about her family.

see görüşmek

The doctor is seeing his patient now. The manager is seeing the applicant now.

smell koklamak

Look! Mother is smelling the flowers. Why are you smelling the milk?

taste tadına bakmak

Look! The judges are tasting my dish right now. I cant wait to hear the result.

feel hissetmek

1 feel better now./Im feeling better now. (Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum.)

look bakmak

Why are you looking out of the window?

appear (ortaya) çıkmak

The comedian is appearing nightly at the Broken Door club.

weigh tartmak

The butcher is weighing the meat now.

be (konuşma anında bir değişimi ifade ederken am/is/are being)

You are being rude. (Kabalaşıyorsun.) (Kişinin konuşma sırasında kaba davrandığını belir­tir. Kabalık kişinin genel bir özelliği olmayabilir.)

have (eylem bildiriyorsa)                    

She is having breakfast now.

Father cant come to the phone. He is having

a shower right now.

 

Sahiplik bildiren have/has

have got/has gol biçiminde de kullanılır

I have two sisters.              =

I dont have any brothers.                =

She has a car.                     =

She doesnt have a bike.   = Do you have any nephews?= Yes, I do. No, I dont.

Does she have a boat?     =

Yes, she does.                     =

No, she doesnt.                  =

.

I have got two sisters.

I havent got any brothers.

She has got a car

She hasnt got a bike.

Have you got any nephews?

Yes, I have.

No, I havent.

Has she got a boat?

Yes, she has.

No, she hasnt.

Gelen Aramalar: non progressive or progressive think see

1-30 USE OF THE FUTURE CONTINUOUS TENSE

1-30   USE OF THE FUTURE CONTINUOUS
TENSE

a)         Bu tensel, gelecekte bir noktada yapıyor
olacağımız eylemleri ifade etmek için kullanırız.

Dont call me tomorrow between ten and eleven. Ill be having an
interview then.

At this time next year, youll
probably be attending university.

My plane departs at nine, so Ill
be Qying to New York
at this hour tomorrow.

b)        Bu tensei birinden bir şey rica ederken de
kullanabiliriz.

-  
Will you be going past the post office when you go out?

-  
Yes. Why?

-  
If so, can you post
this letter for me?

-  
Will you be using your bike tomorrow?

-  
No, I dont think so.

-  
If not, can you lend
it to me for the afternoon?

c)         Future Continuous, özellikle tatil ve seyahatlerle
ilgili düzenlemeler hakkında
konuşurken, plan ve niyet ifade
ederken sıkça kullanılır. Bu anlamda Present
Continuous da kullanılabilir.

WelI  be staying at the Mediterromaneo Hotel.
(=We are
staying at the Mediterromaneo Hotel.)

1-27 USE OF THE FUTURE TENSES

1-27  
USE
OF THE FUTURE TENSES

a)            Eğer geleceğe yönelik bir
tahminde bulunuyorsak (prediction),  will ya da
be going to kullanabiliriz.

There will/is
going to be a rise in prices after the elections. According to the weather
report, it will/is going to snow tomorrow.       He will/is going to have an accident if he doesnt drive more
carefully.

b)           Önceden tasarlanmış, planlanmış
bir durumdan söz ediyorsak (prior plan), be going
to
kullanmamız gerekir. Bu anlamıyla be going to, cansız
varlıklar için genellikle
kullanılmaz.

-  Why have you bought this material?                           
- Im
going to make a skirt for myself.

-    Why is your dog digging in that corner?

-    Oh, he is going to bury his bone there.

c)         Henüz öğrendiğimiz
bir konuda yapmaya istekli olduğumuz bir durumu (willingness),
will
ile
ifade ederiz.


I dont have any
money.


Dont worry. III  lend you some.   (Üzülme. Ben sana veririm.)

-  Some guests are coming in two hours, and nothing is ready yet.


Dont worry, lII wash the dishes
and you can do the cooking.
(Ben bulaşıkları yıkarım, sen yemeği pişirirsin.)

-  I have a headache.


Wait here. Ill
bring an aspirin for you. (Bekle sana bir aspirin getireyim.)

will in bu kullanımının Türkçeye çevirisine
dikkat ediniz. Örneklerde de gördüğünüz gibi, will wash, will lend, will
bring ifadelerini yıkayacağım, ödünç vereceğim, getireceğim
biçiminde
değil, yıkarım, ödünç veririm, getireyim biçiminde çevirdik.

d)        Eğer bir olayın
olacağına ilişkin belirtiler varsa, going to kullanılır.

The sky is black. It is going to rain.

Theres a lot of blossom on the trees this spring.
Were going to have a good crop.

e)         Bu tenselerle yaygın
olarak kullanılan zaman zarflan, tomorrow, next week, next
month,
next summer, in two days (iki gün sonra), in ten minutes (on dakika sonra),
two
days from now (iki gün sonra), five years from now (beş yıl sonra), soon
(az sonra,
yakında)
gibi zarflardır.

Well take an exam next week.

Tomorrow is a public holiday, so she wont go to
work.

She will graduate in three years.

Two months from now, theyll
move into a new flat.

Ancak,
içinde bulunduğumuz ana göre gelecek zaman ifade eden pek çok zarf, bu
tenselerle kullanılabilir.

(In the morning)                                          

Im going to do some shopping today. Do you need
anything special?

Im not going to
have breakfast this morning.

1)         am, is, are going to nun past biçimi olarak was, were going
to  kullanılır. Bu tense

ile, geçmişte niyet ettiğimiz, planladığımız, ama çeşitli nedenlerle
yapamadığımız eylemleri anlatırız.

I was going to
visit my parents last night, but just
as I was leaving home,  some guests arrived, so I couldnt.

(Dün akşam
ailemi ziyaret edecektim ama.. )

We were going to have an exam yesterday, but we couldnt finish the unit, so
the teacher postponed the exam until next week.
(Dün
sınav olacaktık ama… )